Regulamin klubu

Regulamin klubu SP5PPK

§1. Postanowienia ogólne.

1. Nazwa klubu : POŁUDNIOWO-PRASKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW

2. Znak wywoławczy Klubu to: SP5PPK zatwierdzony przez UKE w pozwoleniu radiowym nr 27/K/B/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. z późniejszymi zmianami, znak grupy contestowej SO5Y, oraz znaki przyznane czasowo do akcji okolicznościowych

3. Statut PZK jest dokumentem w oparciu o który działa nasz Klub.

4. Siedzibą Klubu jest siedziba 37 OT PZK znajdująca się w Warszawie przy ul. Kordeckiego 66, a obszar działania obejmuje cała Polskę.

5. Działalnością Klubu zarządzają operatorzy wskazani w Pozwoleniu Radiowym

6. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i potwierdzone wnioskiem podpisanym przez kandydata. Zrzeszamy krótkofalowców, kandydatów i sympatyków z SP/EU/Świata

7. Członkowie Klubu zobowiązani są do realizacji celów opisanych w § 2.

§ 2. Cele i zadania SP5PPK

1. Popularyzacja krótkofalarstwa ze szczególnym uwzględnieniem naszej dzielnicy.

2. Integracja środowiska krótkofalarskiego.

3. Popularyzacja sukcesów Polski i Polaków na arenie międzynarodowej przez uruchamianie stosownych stacji okolicznościowych

4. Szkolenie nowych operatorów

5. Propagacja sportów Krótkofalarskich i wspieranie inicjatyw z nimi związanymi.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1.Wszystkie osoby wstępujące do Klubu SP5PPK deklarują bezwzględnie co najmniej 3 godziny pracy miesięcznie na rzecz realizacji celów Klubu opisanych w §2,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy statutu PZK.

3. Wyrażając zgodę na członkostwo dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby SP5PPK. Wyrażasz zgodę na automatyczne informowanie o aktualnościach z życia SP5PPK drogą tele-elektroniczną

Comments are closed.